13-1.gif (57950 bytes)

13-2.gif (65387 bytes)

13-3.gif (50185 bytes)