12-1.gif (69015 bytes)

12-2.gif (82800 bytes)

12-3.gif (51234 bytes)