11-1.gif (52399 bytes)

11-2.gif (76810 bytes)

11-3.gif (42469 bytes)